akademiaproto.pl Akademia PRoto - kurs internetowy i szkolenia z zakresu public relations

akademiaproto.pl
Title: Akademia PRoto - kurs internetowy i szkolenia z zakresu public relations
Keywords: szkolenia internetowe, public relations, PR, kursy PR, kursy public relations, webinar, szkolenia public relations, szkolenia online, szkolenia e-learningowe, studia podyplomowe, studia podyplomowe p...
Description: Akademia PRoto to projekt szkoleniowy portalu PRoto.pl. Naszym celem jest umo?liwienie dost?pu do praktycznej wiedzy z zakresu public relations wszystkim osobom, kt?re maj? potrzeb? wzbogacenia swoich kompetencji zawodowych. Trenerami w Akademii PRoto s? uznani eksperci i naukowcy, od wielu lat pra...
akademiaproto.pl is ranked 3240247 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,276. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. akademiaproto.pl has 43% seo score.

akademiaproto.pl Information

Website / Domain: akademiaproto.pl
Website IP Address: 46.229.144.37
Domain DNS Server: ns4.instytut.com.pl,ns3.instytut.com.pl,ns2.instytut.com.pl

akademiaproto.pl Rank

Alexa Rank: 3240247
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

akademiaproto.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,276
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $433
Yearly Revenue: $5,276
Daily Unique Visitors 1,330
Monthly Unique Visitors: 39,900
Yearly Unique Visitors: 485,450

akademiaproto.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=iso-8859-2
Date Mon, 01 Aug 2016 05:17:44 GMT
Server Apache

akademiaproto.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
szkolenia internetowe 0 0.00%
public relations 6 1.34%
PR 74 2.08%
kursy PR 0 0.00%
kursy public relations 0 0.00%
webinar 0 0.00%
szkolenia public relations 0 0.00%
szkolenia online 0 0.00%
szkolenia e-learningowe 0 0.00%
studia podyplomowe 0 0.00%
studia podyplomowe p... 0 0.00%

akademiaproto.pl Traffic Sources Chart

akademiaproto.pl Similar Website

Domain Site Title
kantorinternetowy.pl Kantor internetowy - wymiana waluty, kurs walut, kurs dolara i euro
beautyvital.pl Kursy i Szkolenia - Akademia Pi?kna i Zdrowia Beauty Vital
coachingbalance.pl Coaching, szkolenia, hr, negocjacje, public relations i inne us?ugi | Coaching Balance COACHING, HR...
gmdss.pl Gmdss.pl - kurs i szkolenia radiowe, kurs radiooperatora src, kurs src, kurs ukf, operator src, kur...
permanentny.eu Makija? permanentny szkolenia i kurs - Sklep Linel
gfpr.pl GFPR – public relations dla prawników – marketing i PR dla radców prawnych i adwokatów. Szkolenia.
akademiaversum.pl Akademia Versum – szkolenia dla fryzjerów i kosmetyczek
it-akademia.com.pl Szkolenia i kursy komputerowe IT Akademia - Warszawa
fortima.pl AKADEMIA FILMOWEGO S?OWA - KURSY I SZKOLENIA
zaremba-academy.com Kursy i szkolenia fryzjerskie - Akademia Zaremba

akademiaproto.pl Alexa Rank History Chart

akademiaproto.pl aleax

akademiaproto.pl Html To Plain Text

Akademia PRoto - kurs internetowy i szkolenia z zakresu public relations O NAS MATERIA?Y CENNIK TECHNICZNE WYK?ADOWCY TESTY ZAM?WIENIA PRZEWODNIK REGULAMINY CERTYFIKATY PROMOCJE KONTAKT Zarejestruj si?Zapomnia?em has?o Nieodparty urok mikrotre?ci. Jak pisa? kr?tko i wyrazi?cie AKTUALNO?CI #5 wskaz?wek, jak spokojniej planowa? burzliw? prac? przy organizacji eventu Je?li nie wiesz, od czego zacz??, zacznij od pocz?tku. Czyli od porz?dku... Wi?cej... 3 nauczki na temat sprzeda?y na Facebooku Facebook oferuje nam niesamowite mo?liwo?ci dotarcia do okre?lonych grup docelowych. Jednak pami?taj, ?e dzia?a tu mechanizm miksu zasi?g?w - p?atnego, organicznego i wirusowego... Wi?cej... Event - z agencj? czy bez agencji Prac? event managersk? paradoksalnie mo?e wykonywa? ka?dy, ale czasu i wiedzy potrzebnej na jej realizacj? ju? nie ma ka?dy w nadmiarze... Wi?cej... Nieodparty urok mikrotre?ci. Jak pisa? kr?tko i wyrazi?cie Cz?? m?zgu odpowiedzialna za emocje, czyli m?zg gadzi, kieruje si? podszeptami pod?wiadomo?ci. By do niego przem?wi?, nale?y ukaza? zjawiska w kontek?cie... Wi?cej... Instagram - m?odszy brat Facebooka Instagram jest elementem ekosystemu Facebooka i najlepiej dzia?a w synergii ze swoim starszym bratem. Wczoraj serwis zapowiedzia? nowe funkcje dla biznesu... Wi?cej... Akademia PRoto - ucz si? od najlepszych! Sebastian Hejnowski Sebastian Hejnowski PLANOWANIE I BUDOWA KAMPANII PR - Modu? kursu internetowego po?wi?cony planowaniu i budowie kampanii pokazuje w jaki spos?b i z wykorzystaniem jakich narz?dzi nale?y przygotowa? si? do prowadzenia projektu. Om?wione s? w nim r?wnie? realia wsp?pracy z agencj?. Planowanie i budowa kampanii PR sk?ada si? z kilku etap?w... Mirella Panek-Owsia?ska Mirella Panek-Owsia?ska CSR - Odpowiedzialne prowadzenie dzia?alno?ci przez organizacj? przynosi szereg korzy?ci zar?wno dzia?aj?cemu podmiotowi, jak i jego otoczeniu wewn?trznemu i zewn?trznemu. Szkolenie wprowadzi uczestnik?w do zagadnie? zwi?zanych z odpowiedzialnym biznesem oraz przedstawi argumenty na rzecz... dr Anna Adamus-Matuszy?ska dr Anna Adamus-Matuszy?ska ETYKA W PUBLIC RELATIONS - Odpowiednia postawa etyczna, dba?o?? o normy obyczajowe s? nieod??cznymi elementami profesjonalizmu zawodowego, a rzetelno?? zawodowa, to nie tylko wiedza i umiej?tno?ci, lecz tak?e odpowiedni do sytuacji oraz odpowiedzialny spos?b odnoszenia si? do drugiego cz?owieka: klienta... Joanna Delbar Joanna Delbar AUTOPREZENTACJA, PRZEKAZ POZAWERBALNY - w wyk?adzie dotycz?cym autoprezentacji skupimy si? przede wszystkim na u?wiadomieniu sobie jakie cechy zdradza nasze cia?o, gdy nie jeste?my dobrze przygotowani. Sk?d bierze si? trema, stres przed wyst?pieniem publicznym i jak je opanowa?... dr Eliza Misiecka dr Eliza Misiecka RELACJE INWESTORSKIE to specyficzny element komunikacji – nie ma innej dziedziny obwarowanej tyloma przepisami co, komu, kiedy i w jakim celu mo?na powiedzie?. Tym samym, specjali?ci zajmuj?cy si? relacjami z inwestorami musz? posiada? doskona?? wiedz? w zakresie PR, a tak?e ... Andrzej Godewski Andrzej Godewski KOMUNIKACJA WEWN?TRZNA - to szkolenie pomo?e jego uczestnikom w rozpoznaniu barier komunikacji w firmie i w znalezieniu PR-owych sposob?w na ich pokonanie. Podpowie te?, kiedy – pod wp?ywem dobrego komunikowania – pracownik staje si? ambasadorem firmy. Przedstawi najbardziej efektywne narz?dzia... Julia Kozak Julia Kozak OPRACOWANIE STRATEGII PR - Strategiczne podej?cie w pracy osoby zajmuj?cej si? komunikacj? w organizacji, to podstawa – fundament wszelkich planowanych dzia?a?, wytyczenie drogi do ustalonego celu. Jak bardzo jest wa?na okazuje si? cz?sto w sytuacjach, kiedy widzimy, ?e strategicznego podej?cia zabrak?o... Magdalena Grabarczyk-Tokaj Magdalena Grabarczyk-Tokaj MIERZENIE EFEKT?W DZIA?A? PR - opracowali?my strategi? komunikacji, prowadzimy j? za pomoc? odpowiednich narz?dzi i przede wszystkim: mamy jasno okre?lone cele, kt?re chcemy osi?gn??. ?Czas na najbardziej ekscytuj?cy etap: sprawdzanie efekt?w naszej pracy... Zbigniew Lazar Zbigniew Lazar REBRANDING, ZARZ?DZANIE ZMIANAMI - Gotowo?? do zmian powinna by? wpisana w DNA ka?dego rasowego specjalisty do spraw komunikacji i PR. To Dzia? Komunikacji powinien by? prekursorem i najwa?niejszym ambasadorem zmian w ka?dej organizacji, czy to w prywatnej firmie, czy instytucji publicznej, czy organizacji spo?ecznej... Marzena Witczy?ska Marzena Witczy?ska PLANOWANIE I ORGANIZACJA EVENT?W - Event to przydatne narz?dzie marketingowe, pozwalaj?ce na bezpo?rednie dotarcie do grup docelowych firm i instytucji, kt?re je organizuj?. Event mo?e spe?nia? rozmaite role i by? ?rodkiem do osi?gania r?nych cel?w biznesowych i wizerunkowych... Micha? G?recki Micha? G?recki SOCIAL MEDIA - szkolenie opisuje pejza? medi?w drugiej dekady XXI wieku, narz?dzia i platformy z kt?rych mo?emy korzysta?, wraz z podstawowymi modelami obecno?ci. Uczestnicy mog? zapozna? si? z topografi? serwisu Facebook, jego podstawowymi funkcjami, dowiaduj? si? tak?e jak prowadzi? komunikacj? oraz zaistnie?... Jaros?aw Filipek Jaros?aw Filipek TO?SAMO?? ORGANIZACJI - To?samo?? organizacji i Corporate Identity (CI) nies?usznie kojarzy si? tylko z logo oraz ksi?g? identyfikacji wizualnej firmy. Tymczasem na to?samo?? organizacji sk?ada si? wiele wa?nych element?w z pogranicza PR i marketingu, gdzie kluczow? rol? odgrywaj? misja oraz wizja firmy. To w?a?nie wizja firmy... Milena Bogdanowicz Milena Bogdanowicz PRAWO AUTORSKIE I PRASOWE W PR - Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e dzia?alno?? public relations i prawo pozostaj? ze sob? w ?cis?ym zwi?zku. Z jednej strony, prawo wyznacza ramy dzia?alno?ci PR. Z drugiej za? strony, prawo mo?e by? skutecznym narz?dziem... Stanis?aw Pogorzelski Stanis?aw Pogorzelski SPONSORING SPORTOWY - Wsp?czesny biznes to proces nieustannego poszukiwania rozwi?za?, kt?re pozwol? lepiej ni? konkurencja komunikowa? si? z konsumentem Doskona?ym sposobem na efektywn? i efektown? komunikacj? jest sponsoring sportowy. Jest to jednak narz?dzie wymagaj?ce sporej wiedzy... Jolanta Plieth-Cholewi?ska Jolanta Plieth-Cholewi?ska RELACJE Z MEDIAMI to dla wielu kwintesencja Public Relations. Tymczasem, to tylko jedna z jego dziedzin, cho? by? mo?e najbardziej widoczna. Dlatego wymaga dobrego, wielostronnego przygotowania i? du?ego wk?adu pracy. W prezentowanym wyk?adzie s? przedstawione uwarunkowania media relations wynikaj?ce... NAJPOPULARNIEJSZE Mierzenie efekt?w dzia?a? PR Autoprezentacja, przekaz pozawerbalny Komunikacja wewn?trzna Etyka w PR Relacje inwestorskie NOWO?CI Sprawd? PAKIET DLA INDYWIDUALIST?W! Nowo?? w Akademii PRoto! Ty – sam wybierasz (...). My – dajemy Tobie w pakiecie 30% rabatu od ceny regularnej. Wi?cej... PR dla start-up?w. Nowy pakiet w kursie internetowym! Wystartowa?e? z w?asn? firm?? Masz g?ow? pe?n? pomys??w na innowacje, ale my?li zaprz?ta Ci promocja swoich produkt?w lub us?ug? Chcesz wi?cej wiedzie? o PR, ale... Wi?cej... Copywriting – skuteczna komunikacja za pomoc? s??w. Nowy modu? w kursie internetowym! Od 9 wrze?nia jest dost?pny nowy modu? w kursie internetowym Akademii PRoto – ?Copywriting – skuteczna komunikacja za pomoc? s??w”. Autorem modu?u jest Joanna Delbar, Prezes Agencji Public Relations Telma Group Communications, wiceprezes Zwi?zku Firm Public Relations. ? Wi?cej...

akademiaproto.pl Whois

Domain Name: AKADEMIAPROTO.PL